top of page

Om oss

Infinity Bottles ble grunnlagt i begynnelsen av 2019 i Norge for deg og miljøet.  Målet vårt er å bidra til et av dagens største problemer – Plast som havner i havet. Alle produktene våre er bærekraftige og gjenbrukbare.

Vi tar hensyn til miljøet i alle aspekter av vår virksomhet. Alle våre produkter er BPA-frie og alt emballasjemateriale er plastfritt. Vi prøver alltid å være så miljøvennlige som mulig.

Hvis du ikke er fornøyd med varene dine, er det bare å sende dem tilbake til oss – gratis. Alle varer, inkludert salgsvarer, kan returneres innen 100 dager. Vi kan kun akseptere retur av ubrukte varer og etiketter må ikke fjernes. Ved retur av flasker skal original esken medfølge.

 

Alle kjøp sendes fra Norge og leveres alltid ferdig fortollet.

Infinity Water Bottles

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Introduksjon

Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, gitt nedenfor. Forbrukerkjøp via internett reguleres først og fremst av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angreloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukerne ufravikelige rettigheter. Disse lovene er tilgjengelige (på norsk) på www.lovdata.no. Betingelsene i kontrakten skal ikke forstås som en begrensning av juridiske rettigheter, men presenterer partenes viktigste rettigheter og plikter i forhold til kjøpet.

Salgsbetingelsene er opprettet og anbefales av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets retningslinjer.

1 kontrakt

Kontrakten består av disse salgsbetingelsene, informasjon gitt i bestillingsløsningen og eventuelle særskilte avtalte betingelser. Ved konflikt mellom opplysninger går forrang til det som er særskilt avtalt mellom partene, så lenge dette ikke er i strid med ufravikelig lovgivning.

I tillegg vil kontrakten bli supplert med relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 parter

Selger er Infinity Bottles AS, Tømmeråsen 22, 1555, Andreas@infinitybottles.no, +47 97 56 30 50,922699380 MVA, og er i det følgende utpekt som selger.

Kjøper er forbrukeren som legger inn bestillingen, og er i det følgende utpekt som kjøper.

3 Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenestene er den totale prisen som skal betales av kjøperen. Denne prisen inkluderer alle skatter og tilleggskostnader. Kjøper skal ikke belastes for ytterligere kostnader som selger ikke har informert kjøper om før kjøpet.

4 Kontraktsinngåelse

Kontrakten er bindende for begge parter så snart Kjøper har sendt bestillingen til Selger.

En part er imidlertid ikke bundet av kontrakten dersom det er ortografiske eller typologiske feil i tilbudet fra Selger i bestillingsløsningen til nettbutikken eller i Kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at en slik feil var tilstede.

5 Betaling

Selgeren kan belaste kjøperen for varen fra det tidspunktet den sendes fra selgeren til kjøperen.

Hvis kjøperen bruker et kreditt- eller debetkort for å foreta betalingen, kan selgeren beholde pengene på kortet når bestillingen er plassert. Kortet belastes samme dag som varen sendes.

Dersom Selger tilbyr etterleveringsfakturering, skal fakturaen utstedes når varen sendes. Forfallsdato skal skrives på fakturaen og skal være minimum 14 dager fra Kjøper mottar leveransen.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale via etterleveringsfakturering.

6 Levering

Levering har skjedd når kjøperen eller hans/hennes representant har tatt varen i besittelse.

Dersom leveringstiden ikke er oppgitt i bestillingsløsningen, skal Selger levere varen til Kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter at bestillingen er lagt inn av kunden. Varen skal leveres til kjøperen med mindre andre, særskilte avtaler er truffet mellom partene.

7 Produktrisiko

Produktrisiko overtas av Kjøper så snart varen overtas av Kjøper eller hans/hennes representant i henhold til punkt 6.

8 Angrerett

Med mindre kontrakten er unntatt fra angreretten, kan Kjøper kansellere bestillingen i henhold til angrerettloven.

Kjøper må informere Selger om at han/hun vil utøve denne retten innen 14 dager etter angrefristens start. Denne fristen inkluderer alle kalenderdager. Dersom perioden utløper på en lørdag, søndag eller helligdag, forlenges perioden til neste virkedag.

Fristen for å benytte seg av angreretten vil bli sett på som overholdt dersom varsel sendes før angrefristens utløp. Kjøper har bevisbyrden for å påvise at rettigheten   er gjort gjeldende, og varsel må derfor sendes skriftlig (via angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen starter som følger:

  • Ved kjøp av enkeltvarer vil angrefristen begynne dagen etter at varen er/varen er

  • Dersom et abonnement selges, eller kontrakten inneholder vanlig levering av identiske varer, begynner perioden dagen etter at første forsendelse er mottatt.

  • Består kjøpet av flere leveranser, starter fristen dagen etter at endelig levering er

Angrefristen vil bli forlenget til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige perioden dersom selgeren ikke informerer kjøperen om angreretten og standard angrerettskjema før avtaleinngåelsen. Dette vil også gjelde dersom informasjon om vilkår, frister og prosedyrer for å utøve angreretten er utilstrekkelig. Men dersom den næringsdrivende gir denne informasjonen i løpet av disse 12 månedene, slutter angrefristen 14 dager etter den dagen kjøperen mottok informasjonen.

Når angreretten gjøres gjeldende, skal varen returneres til Selger innen rimelig tid og senest 14 dager etter at det er gitt melding om intensjon om å utøve retten. Kjøper må dekke de direkte kostnadene forbundet med å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger ikke har informert kjøper om at han/hun må dekke returkostnadene. Selger kan ikke fastsette gebyrer for Kjøpers bruk av angreretten.

Kjøper kan kontrollere eller teste varen på hensiktsmessig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon uten å påvirke angreretten. Hvis kontrollen eller testingen går utover det som er rimelig og nødvendig, kan Kjøperen være ansvarlig for eventuell reduksjon i varens opprinnelige verdi.

Selger plikter å betale tilbake kjøpesummen til Kjøper uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager etter at Selger mottok varsel om Kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å beholde tilbakebetalingen inntil han har mottatt varen fra Kjøper, eller til Kjøper har dokumentert at varen er sendt tilbake.

9 Forsinkelser og manglende levering:Kjøpers rettigheter og frist for å fremsette krav

Dersom Selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til vilkårene i partenes avtale, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold fra kjøperens side, kan kjøperen i henhold til kapittel 5 i § 2, stk. forbrukerkjøpsloven, holde tilbake kjøpesummen, kreve oppfyllelse av kontrakten, heve kontrakten og/eller kreve erstatning fra Selger, etter de aktuelle forhold.

For krav om rettsmiddel for kontraktsbrudd bør varsel gis skriftlig for dokumentasjonsformål (f.eks. via e-post).

Opptreden

Kjøperen kan bekrefte kjøpet og kreve ytelse fra selgeren. Kjøper kan imidlertid ikke kreve ytelse dersom det er en barriere for ytelse selger ikke kan overvinne, eller hvis ytelse vil medføre en stor ulempe eller utgift for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i ytelsen. Skulle disse hindringene fjernes innen rimelig tid, kan imidlertid kjøper kreve ytelse.

Kjøper mister sin rett til å kreve oppfyllelse dersom han/hun venter urimelig lang tid med å fremsette kravet.

Avslutning

Dersom Selger ikke leverer varen til leveringstidspunktet, skal Kjøper oppfordre Selger til å levere innen en rimelig tilleggstidsramme for ytelse. Hvis selgeren ikke leverer varen innen den ekstra tidsrammen, kan kjøper heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart dersom selger nekter å levere varen. Dette gjelder også tilfeller hvor levering til avtalt tid var avgjørende for avtaleinngåelsen, eller dersom Kjøper har opplyst Selger om at leveringstiden er avgjørende.

Dersom varen leveres etter den tilleggstiden som er fastsatt av forbrukeren eller etter den leveringstiden som var en avgjørende faktor for  inngåelsen av kontrakten, må heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter avtalen. Kjøper ble informert om leveringen.

Kompensasjon

Kjøper kan kreve erstatning for tap som oppstår som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke tilfeller hvor selger kan hevde at forsinkelsen skyldtes hindringer utenfor selgerens kontroll som ikke med rimelighet kunne ha vært forutsett på tidspunktet for avtaleinngåelsen, ikke kunne vært unngått eller konsekvensene. som ikke kunne vært overvunnet.

10 Defekte varer:Kjøpers rettigheter og frist for å varsle

Dersom varen er mangelfull, skal Kjøper varsle Selger om at han/hun ønsker å påberope seg mangelen innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Kjøper anses alltid for å ha gitt rettidig varsel dersom det inntreffer innen to måneder etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Varsel kan gis senest to år etter at kjøper tok varen i besittelse. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, forlenges denne fristen til fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold fra kjøperens side, kan kjøperen i henhold til forbrukerkjøpsloven kapittel 6 holde tilbake kjøpesummen, velge mellom reparasjon og utskifting, kreve prisavslag, kreve at kontrakten sies opp og/eller kreve erstatning fra Selger, etter de aktuelle forhold.

Melding skal gis skriftlig til selger.

Reparasjon eller utskifting

Kjøper kan velge mellom å få mangelen utbedret eller å levere en tilsvarende vare. Selger kan imidlertid motsette seg Kjøpers krav dersom gjennomføring av kravet er umulig eller fører til at Selger pådrar seg urimelige utgifter. Reparasjon eller utskifting skal utføres innen rimelig tid. Selger har som hovedregel ikke rett til mer enn to forsøk på å avhjelpe samme mangel.

Prisreduksjon

Kjøper kan kreve passende prisavslag dersom varen ikke repareres eller erstattes. Dette betyr at forholdet mellom redusert og opprinnelig avtalt pris tilsvarer forholdet mellom varens verdi i mangelfull stand og tilstanden i henhold til den opprinnelige kontrakten. Dersom særlige forhold tilsier det, kan prisavslaget i stedet svare til mangelens innvirkning på Kjøper.

Avslutning

Dersom varen ikke blir reparert eller erstattet, kan Kjøper også heve kjøpet i tilfeller hvor mangelen ikke er uvesentlig.

11 Selgers rettigheter ved Kjøpers kontraktsbrudd

Dersom kjøperen ikke betaler eller på annen måte oppfyller sine plikter i henhold til kontrakten og/eller loven, og dette ikke skyldes selger eller forhold fra selgers side, kan selger iht. reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9, tilbakeholde varen, kreve oppfyllelse av kontrakten, heve kontrakten og kreve erstatning fra kjøperen etter de aktuelle forhold. Selger kan også etter de aktuelle omstendighetene kreve renter for forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr for uavhentede varer.

Oppfyllelse

Dersom Kjøper ikke betaler, kan Selger stadfeste kjøpet og kreve at Kjøper betaler kjøpesummen. Dersom varen ikke leveres, mister Selger sin rett dersom det tar urimelig lang tid å fremsette kravet.

Avslutning

Ved vesentlig mislighold av betaling eller andre vesentlige mislighold fra Kjøpers side, kan Selger heve kontrakten. Selger kan imidlertid ikke heve kontrakten etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fastsatt av selgeren.

Renter knyttet til forsinket betaling/inkassogebyr  Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen spesifisert i kontrakten, kan selgeren _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586_bad5c betale renter på kjøpesummen. Lov om renter ved forsinket betaling. I tilfeller hvor betaling uteblir, kan gjelden sendes til inkasso etter at advarsel er gitt, og kjøper kan da holdes ansvarlig for gebyr etter lov om inkasso og annen inkasso.

Gebyrer for uavhentede, ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren kreve et gebyr fra kjøperen. Gebyret skal maksimalt dekke Selgers faktiske utgifter til levering av varen til Kjøper. Kjøpere under 18 år kan ikke belastes denne avgiften.

12 garantier

Garantier gitt av selgeren eller produsenten gir kjøperen ytterligere rettigheter utover de obligatoriske rettighetene han/hun har i henhold til ufravikelig lov. En garanti innebærer således ingen begrensning på kjøperens rett til å gi varsel eller fremsette krav i tilfelle forsinkelse eller mangel i henhold til seksjonene 9 og 10.

13 Personopplysninger

Selger er ansvarlig for håndtering av innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendige for at selgeren skal kunne fullføre sine plikter i henhold til kontrakten. Kjøpers personopplysninger skal kun gis til andre dersom dette er nødvendig for at Selger skal kunne oppfylle avtalen med Kjøper, eller i tilfeller hvor dette er påkrevd ved lov.

14 Konfliktløsning

Krav må rettes til selgeren innen en rimelig tidsramme i samsvar med seksjonene 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister utenfor retten. Dersom dette ikke lykkes, kan Kjøper kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet kan nås på (+47) 23 400 500 eller på www.forbrukerradet.no

bottom of page